Algemene voorwaarden

1.      Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende definities gebruikt.

KONDAR Overheid bv, KONDAR Gegevensbeheer bv, KONDAR IT bv, Gov&Co bv (KONDAR Flex) en SENS Vastgoed bv (SENSOpleidingen): de gebruiker van deze algemene voorwaarden (hierna te noemen KONDAR).

Opdrachtgever: de wederpartij van KONDAR.

Partijen: KONDAR en opdrachtgever gezamenlijk.

Schriftelijk: weergave door middel van schrifttekens op papier of op een elektronische informatiedrager, zoals een faxbericht en email.

 

2.      Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KONDAR en opdrachtgever, waarop KONDAR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen KONDAR en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KONDAR, voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken.
 • Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij door KONDAR uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.
 • Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn casu quo vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. KONDAR en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

3.      Aanbiedingen en offertes

 • De door KONDAR uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen gedurende 30 dagen na dagtekening door opdrachtgever worden aanvaard, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.
 • De bedragen in de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is KONDAR daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KONDAR uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met deze afwijkende aanvaarding.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht KONDAR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het overeengekomen bedrag.

4       Tarieven

 • KONDAR is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel.
 • Het aanpassen van de geoffreerde prijzen zal maandelijks plaatsvinden op basis van het prijsindexcijfer voor cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen voor medewerkers in particuliere bedrijven (SBI 2008:zakelijke dienstverlening 2010 = 100), tenzij met de opdrachtgevers schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het gewijzigde uurtarief kan niet lager zijn dan de laatst geldende. Ieder jaar stijgen de uurtarieven minimaal met twee procent

5.      Aanvang, duur en beëindiging

Met uitzondering van de overeenkomst met betrekking tot een detacheringopdracht en in geval in de overeenkomst uitdrukkelijk een termijn staat vermeld, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar en wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de andere partij ten minste drie (3) maanden voor de prolongatiedatum schriftelijk per aangetekende post meedeelt dat hij de overeenkomst wenst te beëindigen.

6.      Uitvoering van de overeenkomst

 • KONDAR zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KONDAR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KONDAR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KONDAR worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KONDAR zijn verstrekt, heeft KONDAR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • KONDAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KONDAR is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan KONDAR de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door KONDAR of door KONDAR ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart KONDAR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

7.      Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Wijzigingen in de aard en / of omvang van de uit te voeren opdracht zijn alleen geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De hieruit voortkomende kosten worden afzonderlijk verrekend.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KONDAR zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal KONDAR opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast tarief is overeengekomen zal KONDAR daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van dit tarief tot gevolg heeft.
 • In afwijking van artikel 7 lid 4 zal KONDAR geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KONDAR kunnen worden toegerekend.

8.   Tussentijdse opzegging en annulering

 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door opdrachtgever, heeft KONDAR vanwege onder andere het daardoor ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, ter hoogte van tenminste 50% van de waarde voor KONDAR van het nog te verrichten werk en 100% van de reeds verrichte maar nog niet betaalde werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan KONDAR volledig zijn toe te rekenen. Dit gerelateerd aan de aanneemsom van de desbetreffende opdracht. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 • Indien opdrachtgever schriftelijk de overeengekomen startdatum van detacheringopdrachten wordt verplaatst, heeft KONDAR recht op 50% van de uren tussen de overeengekomen startdatum en daadwerkelijke startdatum tegen de overeengekomen detacheringuurtarief. facultatief gefactureerd wordt tegen het overeengekomen geldende detacheringtarief van de betreffende medewerker(s). Dit geldt tevens voor het tussentijds stilleggen van de opdracht. Bij overige projecten wordt 50% van het opgetreden bezettingsverlies gefactureerd.
 • Indien een opdracht met een overeengekomen vaste opdrachtprijs wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft KONDAR recht op 100% van de overeengekomen opdrachtprijs. KONDAR kan besluiten de annuleringskosten te matigen tot 50% van de overeengekomen opdrachtprijs.

 

9.      Overmacht

 • KONDAR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KONDAR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KONDAR niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KONDAR worden daaronder begrepen.
 • KONDAR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KONDAR zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • KONDAR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 • Indien KONDAR ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KONDAR gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10.   Aansprakelijkheid

 • Indien van de zijde van opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zal KONDAR voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk zijn en zullen de eventueel hieruit voor KONDAR voortvloeiende kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht aan opdrachtgever dan wel aan de degene die de gegevens verstrekt heeft.
 • De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de met de afgesproken termijnen, behoudens omstandigheden die niet aan KONDAR kunnen worden toegerekend. Tenzij door de partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreft dit geen fatale termijn, zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
 • Bij toerekenbare tekortkoming van KONDAR in de nakoming van wat is overeengekomen, zal KONDAR gehouden zijn de daaruit voortvloeiende directe schade te vergoeden, zulks met een maximum van 15% van de waarde die kan worden toegerekend aan de werkzaamheden die op basis van de opdrachtsom aan de desbetreffende werkzaamheden kan worden toegerekend, doch niet meer dan € 10.000,-.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KONDAR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan KONDAR toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

KONDAR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen derving van belastinginkomsten, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- casu quo vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens door KONDAR gegeven inlichtingen of adviezen.

 • Indien KONDAR op het bepaalde in dit artikel een beroep zou moeten doen, kunnen de eventueel aangesproken personen belast met het uitvoeren van de opdracht van KONDAR daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
 • De aansprakelijkheid van KONDAR eindigt na acceptatie door opdrachtgever van elke (deel-) oplevering binnen het project of na twee weken na afronding van het project. Onder afronding wordt verstaan als KONDAR volgens haar zeggen de laatste oplevering aanlevert.
 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit een overeenkomst, wordt beperkt tot 15% van het honorarium dat KONDAR voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal 15% van het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 • KONDAR kan niet aangesproken worden op door derden neergelegde claims of vergoedingen (in de breedste zin van het woord) ten aanzien van de door KONDAR verzamelde en of verstrekte gegevens aan opdrachtgevers.

11.   Opschorting en ontbinding

 • KONDAR is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst KONDAR ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • Voorts is KONDAR bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van KONDAR op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KONDAR de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  • KONDAR behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12.   Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 • Indien KONDAR aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 • Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 12 artikel lid 1 genoemde verplichting, heeft KONDAR het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

13.   Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart KONDAR voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
 • Opslag en transport van materialen en gegevensdragers van opdrachtgevers geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • Indien opdrachtgever aan KONDAR informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14.   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

15.   Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KONDAR gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en KONDAR zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KONDAR niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16.   Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door KONDAR geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van KONDAR totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met KONDAR gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht KONDAR zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Door KONDAR geleverde zaken, die krachtens het onder artikel 16 lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • Voor het geval dat KONDAR zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan KONDAR of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KONDAR zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

17.   Facturering en betaling

 • De wijze van facturering van de door KONDAR verrichte werkzaamheden is afhankelijk van de aard, de omvang en / of de duur van de opdracht en zal in de aanbieding, offerte of overeenkomst worden vastgelegd.
 • Indien er geen betalingstermijn en of schema afgesproken in de overeenkomst geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum en een voorschotnota van 25% van het totaal van de geoffreerde (en geraamde uit te voeren) opdrachten bij projecten. Het overige deel wordt evenredig maandelijks verdeeld over de uitvoeringsperiode. Bij detachering geldt een wekelijkse facturatie achteraf.
 • Iedere door de opdrachtnemer te versturen factuur is verhoogd met een kredietbeperking van twee procent. Indien binnen de gestelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, heeft KONDAR tevens recht op de gefactureerde kredietbeperking.
 • Bij facturering van ondersteuning op uurtarief en plaatsing niet op kantore bij KONDAR geldt dat het aantal gewerkte uren naar boven wordt afgerond op hele uren.

18.   Incassokosten

 • Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 17 lid 2, en indien opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt opdrachtgever een 1e schriftelijke herinnering ter betaling waarin KONDAR een 1e nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.
 • Indien opdrachtgever op de 1e nieuwe uiterste betaaldatum nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt opdrachtgever een 2e schriftelijke herinnering, waarin KONDAR een laatste nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.
 • Na verstrijken van de 2e nieuwe betaaldatum en indien opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zal KONDAR aan opdrachtgever een toeslag van 15% van de hoofdsom berekenen ter compensatie van administratie- en incassokosten.
 • Indien KONDAR hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

19.   Onderzoek, reclames

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KONDAR. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KONDAR in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal KONDAR de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal KONDAR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

20.   Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, systeemontwerpen, modellen, technieken, instrumenten, fotomateriaal, ontwerpen, schetsen, rapporten, adviezen, overeenkomsten en dergelijke die door KONDAR aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij KONDAR. Openbaarmaking, waaronder verstrekking aan derden en/of gebruik, kan alleen geschieden na verkregen toestemming van KONDAR.
 • KONDAR behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en verkregen (verzamelingen van) gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21.   Personeel

 • Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, anders dan na toestemming van KONDAR, geen medewerkers van KONDAR of van ondernemingen waarop KONDAR ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

22.   Geschillen

 • De burgerlijke rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KONDAR het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.   Toepasselijk recht

Op alle door KONDAR gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

24.   Vindplaats van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummers 31008624 (KONDAR Overheid bv),  9137104 (KONDAR IT bv) 32164987 (KONDAR Gegevensbeheer b.v.) 55558674 (Gov&Co bv) en 52241629 (SENS Vastgoed bv). De algemene voorwaarden zijn op de website www.kondar.nl geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te downloaden en af te drukken. KONDAR zal opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in bezit stellen van de algemene voorwaarden.

 

Arnhem, 1 mei 2018